Regulamin

Regulamin określający zasady działania Escape room „Odmęty Angkor Wat”

1. Organizatorem gry jest „EGO” Wielobranżowa Firma Usługowo Wytwórcza  z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Krajeńskiej 16. (dalej zwana firmą „EGO”)

 

2. Każda osoba dokonująca rezerwacji telefonicznie lub na stronach Internetowych, jak również pozostali uczestnicy gry, zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed jej rozpoczęciem.

 

3. Podczas gry w Escape room „Odmęty Angkor Wat” jej uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich zaleceń przekazanych im przez pracowników firmy.

 

4. Rezerwacja:

 

4.1. Rezerwacji terminu przystąpienia do gry dokonać można korzystając z formularza na stronach Internetowych escaperoom.ego.biz.pl, za pośrednictwem adresu mailowego rezerwacja@ego.biz.pl, telefonicznie pod numerem podanym na stronach Internetowych lub osobiście w siedzibie firmy.

 

4.2. Podczas dokonywania rezerwacji konieczne jest podanie następujących informacji:

 

a) imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji

c) liczby uczestników

b) daty i godziny rezerwacji

c) numeru telefonu kontaktowego

d) adresu e-mail

 

4.3. Rezerwację dokonywaną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należy bezzwłocznie potwierdzić zwrotnie klikając w link przesłany w mailu potwierdzającym jej dokonanie.

 

4.4. Rezerwację można odwołać telefonicznie, osobiście lub drogą mailową odpowiadając na wiadomość z prośbą o potwierdzenie rezerwacji.

 

4.5. W dniu realizacji zamówienia, lub w dniu poprzedzającym, pracownik firmy może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności uczestników gry. Brak potwierdzenia rezerwacji lub podanie nieprawidłowego numeru telefonu może spowodować odwołanie rezerwacji.

 

4.6. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju poza wyznaczonymi godzinami – w tym celu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

5. Gra:

 

5.1. Gra w Escape room „Odmęty Angkor Wat” odbywa się w specjalnie przygotowanym pokoju tematycznym przy ul. Krajeńskiej 16 w Bydgoszczy.

 

5.2. W  grze nie mogą uczestniczyć osoby małoletnie poniżej 13 roku życia bez pełnoletniego opiekuna.

 

5.3. Jeżeli w grze uczestniczyć ma osoba lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej powiadomić o tym pracowników Escape room „Odmęty Angkor Wat”, mogą oni zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora. Konstrukcja techniczna pokoju może uniemożliwić niektórym osobom niepełnosprawnym udział w grze.

 

5.4. W grze może uczestniczyć maksymalnie  pięcioro graczy.

 

5.5. Gra w pokoju trwa maksymalnie 60 minut, konieczne jest jednak zadysponowanie czasem około 80 minut, niezbędnym na wprowadzenie, sprawy organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

 

5.6. Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Escape room „Odmęty Angkor Wat” najpóźniej w godzinie rozpoczęcia gry. Czas ewentualnego spóźnienia zostanie odliczony od ogólnego czasu gry.

 

5.7. W grze bezwzględnie nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani znajdujące się pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Escape room „Odmęty Angkor Wat” mają prawo odmówić przyjęcia grupy, jeśli zachowanie któregokolwiek z uczestników wskazywać będzie na stan opisany powyżej.

 

5.8. Podczas gry zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych mogących rejestrować obraz i dźwięk. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia opisanych urządzeń w depozycie pod opieką organizatora przed rozpoczęciem rozgrywki, powyższe przedmioty zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu gry. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub kamer czy aparatów fotograficznych, mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

 

5.9. Pracownicy Escape room „Odmęty Angkor Wat” mają prawo odmówić udziału w grze grupie, która spóźniła się więcej niż 30 minut.

 

6. Zasady bezpieczeństwa:

 

6.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

 

6.2. Gra w pokoju jest monitorowana.

 

6.3. W trakcie gry jej uczestnicy znajdują się pod stałą opieką i nadzorem pracownika firmy, który w przypadku dyskomfortu lub złego samopoczucia któregokolwiek z uczestników jest w stanie natychmiast otworzyć pomieszczenia i zapewnić niezbędną pomocy.

 

6.4. Wszelkie urządzenia zamontowane w pokojach działają w sposób nie wymagający używania znaczącej siły fizycznej, całkowicie wystarczające jest stosowanie sprytu, logicznego myślenia i inteligencji. Działania uczestników noszące znamiona celowego niszczenia sprzętu umieszczonego w pokojach zostaną niezwłocznie przerwane przez pracownika firmy i skutkować będą wyproszeniem wymienionych z obiektu.  W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

 6.5. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego. Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na schorzenia wzroku, choroby układu krążenia lub astmę powinny rozważnie podejmować decyzję o udziale w grze. W wymienionych powyżej przypadkach oraz wszelkich innych dolegliwościach rodzących potencjalne zagrożenie dla uczestników gry, powinni oni  bezwzględnie poinformować pracownika firmy przed jej rozpoczęciem.

 

6.6.   Decyzja o przystąpieniu do Gry przez uczestnika mającego świadomość o pozostawaniu w grupie ryzyka wskazanej w punkcie 6.4. pozostaje jego suwerenną decyzją, organizator gry nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takiego działania.

 

6.7. W pokoju zabronione jest posiadanie ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

 

6.8. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji o zagadkach znajdujących się w Escape room „Odmęty Angkor Wat” celem umożliwienia dobrej zabawy  jak również nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

 

6.9. Firma „EGO” nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie, powstałe z winy uczestników w wyniku ich działania lub zaniechania.

 

7. Płatność:

 

7.1. Płatności dokonać można gotówką w PLN, kartą płatniczą lub Voucherem Prezentowym wystawionym przez firma „EGO”.

 

7.2. Koszt gry określony jest w oficjalnym cenniku dostępnym na stronie Internetowej escaperoom.ego.biz.pl.

 

7.3. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

 

7.4. W przypadku konieczności przerwania gry na prośbę, bądź z winy uczestników opłata nie będzie zwracana.

 

8. Vouchery:

 

8.1. Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Escape room „Odmęty Angkor Wat”.

 

8.2. Voucher można zakupić w siedzibie Escape room „Odmęty Angkor Wat”. Koszt zgodnie z cennikiem opisanym w punkcie 7.2.

 

8.3. Data ważności Vouchera prezentowego określana jest indywidualnie w dniu jego nabycia (nie dłużej niż trzy miesiące).

 

8.4. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin.

 

9. Postanowienia końcowe:

 

9.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy „EGO” oraz na stronie internetowej escaperoom.ego.biz.pl.

 

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu bez uprzedniego informowania o tym.

 

9.3. Zmiany mogą być wprowadzone w formie aneksu, a także zmian częściowych lub całościowych regulaminu.

 

9.4. Pracownik Escape room „Odmęty Angkor Wat” może przerwać grę, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm - subiektywna ocena pracownika.

 

9.5. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników gry w Escape room „Odmęty Angkor Wat” odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

 

9.6. Firma „EGO” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nieuprawnionego działania osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych wskutek niestosowania się do przedstawionych zasad bezpieczeństwa gry.

 

9.7. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Escape room „Odmęty Angkor Wat” mają oni prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu.

 

9.8. Gracze, zgadzając się na zrobienie pamiątkowego zdjęcia po grze, wyrażają również zgodę na umieszczenie go na naszym oficjalnym fanpage’u.

 

9.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy właściwe Kodeksu Cywilnego.

Dane Firmy

EGO WFUW

ul. Krajeńska 16

85-457, Bydgoszcz

mail: ego.pl@onet.pl

tel.: +48 883 941 029/+48 885 660 922

Facebook

Galeria